TECHNICZNE WARUNKI WŁĄCZENIA DO SIECI


 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Urzędu Gminy
  pisemny wniosek o przyłączenie, który zawiera:
  1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, adres, nr telefonu kontaktowego,
  2) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
  3) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,
  5) krótką techniczną charakterystykę obiektu do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,
  6) wskazanie terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.
 1. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przedkłada:
  1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek (do wglądu),
  2) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  3) wzór wniosku określa Urząd Gminy.
 2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Urząd Gminy w terminie do 30 dni od trzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
  kanalizacyjnej”.

  Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zawierają:
  1) wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
  2) określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
  3) określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
  4) uzasadnienie powodów uniemożliwiających podłączenie do sieci,
  5) wydane „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” ważne są dwa lata.