Pogotowie kanalizacyjne – 783990700 i Pogotowie wodociągowe – 603623984 Tel. +48(83) 344-27-16 lub 344-27-83

Wod-Kan

WODA

Dostawa wody dla mieszkańców gminy odbywa się w oparciu o swoje ujęcia wody zlokalizowane w miejscowościach Roskosz, Swory, Woroniec oraz zakupu wody z Wod-Kan w Białej Podlaskiej oraz Eko-Nowa w Piszczacu. Na ujęciu wody w Roskoszy woda wydobywana jest z pokładów trzeciorzędowych z dwóch studni o głębokościach 85,5 i 78,0m. Po wydobyciu woda przechodzi jednostopniowy proces uzdatniania z napowietrzeniem i podawana jest do sieci. Na ujęciu w Sworach woda wydobywana jest z pokładów trzeciorzędowych z dwóch studni o głębokości 103,0 m każda, a następnie przechodzi dwustopniowy proces filtracji połączony z napowietrzeniem i magazynowana jest w zbiorniku o pojemności 150m3 . W ujęciu wody w Worońcu woda pobierana z pokładów czwartorzędowych z jednej studni o głębokości 105 m przechodzi dwustopniowy proces filtracji wraz z napowietrzaniem i magazynowana jest w zbiorniku o pojemności 50m3. Długość sieci wodociągowej jaką zarządza Spółka wynosi 162,5 km. Do sieci włączonych jest 2395 przyłączy.

ŚCIEKI

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. zajmuje się też odprowadzaniem kanalizacji i obsługą oczyszczalni ścieków w Worońcu. Odprowadzenie kanalizacji odbywa się poprzez włączenie sieci kanalizacyjnej do sieci miejskiej a następnie do oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej 4. Spółka obsługuje sieci kanalizacyjne w Sławacinku Starym, Porosiukach, Ciciborze Dużym, Rakowiskach, Roskoszy, Czosnówce. Oczyszczalnia ścieków w Worońcu obsługuje tylko mieszkańców tej miejscowości. Spółka zarządza 35 km sieci kanalizacyjnej oraz 19 przepompowniami. Do sieci włączonych jest 890 przyłączy kanalizacyjnych.

TECHNICZNE WARUNKI WŁĄCZENIA DO SIECI

 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Urzędu Gminy
  pisemny wniosek o przyłączenie, który zawiera:
  1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, adres, nr telefonu kontaktowego,
  2) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
  3) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,
  5) krótką techniczną charakterystykę obiektu do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,
  6) wskazanie terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.
 1. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przedkłada:
  1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek (do wglądu),
  2) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  3) wzór wniosku określa Urząd Gminy.
 2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Urząd Gminy w terminie do 30 dni od trzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
  kanalizacyjnej”.

  Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zawierają:
  1) wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
  2) określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
  3) określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
  4) uzasadnienie powodów uniemożliwiających podłączenie do sieci,
  5) wydane „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” ważne są dwa lata.

TARYFA

cen i stałych opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Biała Podlaska na okres 1-36 miesięcy od 8 maja 2018r. do 8 maja 2021r.

1) Za dostawę wody

Lp.Grupy odbiorcówCena bez podatku VATCena z podatkiem VAT-8%
1Gospodarstwa domowe i cele socjalne
(cena w zł. za 1m3 wody)
3,233,49
2Pozostali odbiorcy
(cena w zł. za 1m3 wody)
3,553,83
3Wszyscy odbiorcy wody
(opłata abonamentowa w zł. za punkt poboru miesięcznie)
5,005,40

2) Za odprowadzanie ścieków komunalnych

Lp.Grupy odbiorcówCena bez podatku VATCena z podatkiem VAT-8%
1Gospodarstwa domowe
(cena w zł. za 1m3 ścieków)
6,997,55
2Pozostali odbiorcy
(cena w zł. za 1m3 ścieków)
9,039,75
3Wszyscy odprowadzający ścieki
(opłata abonamentowa w zł. za odbiorcę miesięcznie)
6,006,48